Warunki współpracy


Obowiązki informacyjne wobec Klienta, wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

 1. Zakres wykonywania czynności faktycznych i prawnych wykonywanych przez Pośrednika Kredytowego w zakresie zawierania umów kredytowych przez Klienta:
  1. informowanie Klienta, że Pośrednik kredytowy pośredniczy w zawieraniu umowy o kredyt/ pożyczkę,
  2. analizę i wstępną ocenę zdolności kredytowej Klienta na podstawie rzetelnych informacji pozyskanych od Klienta w celu określenia właściwej strategii pozyskania kredytu odpowiadającej potrzebom Klienta,
  3. optymalny wybór najbardziej odpowiedniego produktu finansowego,
  4. przedstawienie wykazu aktualnych ofert wszystkich banków współpracujących (lista banków współpracujących w dalszej części),
  5. sporządzenie wykazu dokumentów niezbędnych, celem złożenia w Banku wniosku o uzyskanie kredytu,
  6. sprawdzenie oraz potwierdzenie danych Klienta na podstawie przedłożonych oryginalnych dokumentów tożsamości,
  7. potwierdzanie własnoręczności podpisów składanych przez kredytobiorców, współkredytobiorców, poręczycieli, na wniosku kredytowym, umowie kredytowej oraz innych dokumentach związanych z prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytów oraz pozostałych dokumentach wymaganych dla danego produktu na mocy Przepisów Wewnętrznych Banku,
  8. potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów stanowiących dokumentację Klienta, zgodnie z postanowieniami Przepisów Wewnętrznych Banku,
  9. przekazanie do banku zebranych informacji w zakresie wynikających z danych zawartych we wniosku kredytowym dla dokonania oceny zdolności kredytowej Klienta,
  10. dostarczenie zgromadzonej dokumentacji kredytowej do współpracującego Oddziału Banku,
  11. poinformowania Klienta o decyzji kredytowej podjętej przez Bank,
  12. innych czynności zmierzających do osiągnięcia celu, jakim jest podpisanie umowy kredytowej i wypłata kredytu.
 2. Klient nie ponosi kosztów za czynności faktyczne lub prawne Pośrednika Kredytowego, związane z przygotowaniem, oferowaniem, zawieraniem lub wykonaniem umowy o kredyt z tytułu pośrednictwa, a Pośrednik Kredytowy otrzymuje od Kredytodawcy wynagrodzenie za pośrednictwo w sprzedaży kredytu/ pożyczki.
 3. Ogólne informacje o innych kosztach, które Klient jest zobowiązany ponieść w związku z udzieleniem kredytu stanowi załącznik nr 1.
 4. Wykaz banków współpracujących na podstawie umów o świadczenie usług pośrednictwa z Pośrednikiem Kredytowym Anną Polak: Pekao S.A., PKO BP S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., ING Bank Śląski, Santander Bank Polska S.A., Alior Bank S.A., mBank S.A., Raiffeisen Polbank, Millennium Bank S.A., Bank Pocztowy, Getin Noble Bank, Bank Ochrony Środowiska, BGŻ BNP Paribas, Eurobank S.A., Neobank, Nest Bank.