Ubezpieczenia Sportowe


Co otrzymujesz?

 • otrzymujesz pełną ochronę podczas uprawiania sportu dla osób aktywnych prywatnie i zawodowo oraz pomoc Centrum Alarmowego przez całą dobę 7 dni w tygodniu
 • indywidualny plan rehabilitacji przygotowany przez wyspecjalizowaną placówkę medyczną
 • wsparcie finansowe, jeżeli Twój stan zdrowia uniemożliwia przeprowadzenie rehabilitacji
 • wysokie sumy ubezpieczenia sprzętu sportowego
 • szeroki zakres ubezpieczeń dodatkowych i rozszerzeń
 • szeroki zakres usług assistance
 • możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych
Co ubezpieczasz?

 • zdrowie i życie, także osób bliskich
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim
 • bagaż, np. odzież i inne przedmioty osobiste, wózki dziecięce, sprzęt fotograficzny
 • sprzęt sportowy
Od czego się ubezpieczasz?

 • Rehabilitacja

  Ubezpieczenie obejmuje:

  • organizację i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji
  • pokrycie kosztów transportu i pobytu w placówce medycznej po wypadku Indywidualny plan rehabilitacji przygotowany przez najlepszych specjalistów. Szeroki katalog urazów objętych ochroną.

  Jednorazowa wypłata świadczenia, gdy plan rehabilitacji ze względu na Twój stan zdrowia nie może zostać przeprowadzony. Środki te możesz przeznaczyć na dowolny cel, np. pokrycie kosztów dodatkowych badań, zabiegów operacyjnych czy zakup lekarstw.

 • Sport Assistance

  Ubezpieczenie obejmuje:

  • niezbędną i natychmiastową pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, np. wizytę lekarza, pielęgniarki, dowóz leków, transport medyczny
  • pomoc opiekuńczą, np. opiekę nad dziećmi, osobami starszymi i niesamodzielnymi lub zwierzętami domowymi
  • dowóz niezbędnych artykułów, np. produktów spożywczych lub rzeczy osobistych do szpitala
  • transport, np. dzieci do szkoły lub przedszkola W ramach ubezpieczenia możesz skorzystać z Telefonicznej informacji o placówkach i usługach służby zdrowia. Ubezpieczenie zapewnia również pomoc domową.
 • Od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

  Ubezpieczenie obejmuje:

  • trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • pokrycie kosztów leczenia poniesionych po wypadku, np. koszty wizyt lekarskich, badań, zabiegów ambulatoryjnych
  • wypłatę świadczenia z tytułu całkowitej utraty zdolności do uprawiania dyscypliny uprawianej zarobkowo Ubezpieczenie obejmuje także dzienne świadczenie szpitalne
  • w przypadku trwałej utraty zdolności do uprawiania dyscypliny sportowej wykonywanej zarobkowo pomoc w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej m.in. poprzez wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, indywidualne doradztwo zawodowe i przekwalifikowanie w ramach indywidualnego planu pomocy.
 • Odpowiedzialność Cywilna (OC)

  Ubezpieczenie obejmuje:

  • czynności życia prywatnego – odpowiedzialność za szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem mienia, w tym także wypożyczonego, np. uszkodzenie sprzętu sportowego, uszkodzenie mienia w hotelu
  • odpowiedzialność w sytuacji wyrządzenia szkody innym osobom, np. podczas uprawiania sportu lub szkody wyrządzone przez dzieci
  • OC instruktora – odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego, wynikające z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych instruktora sportu
 • Ochrona na całym świecie

  Jakie masz dodatkowe możliwości ochrony ?

  • Sprzęt Sportowy – możesz ubezpieczyć sprzęt sportowy od zdarzeń losowych, rabunku lub kradzieży.
  • Podróż – całoroczne ubezpieczenie obejmujące prywatne i służbowe podróże zagraniczne. Pokrywa np. koszty leczenia, ratownictwa i transportu medycznego. Karnety i Kursy – otrzymujesz zwrot kosztów karnetów lub kursów sportowych niewykorzystanych z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
  • Bagaż – otrzymujesz pomoc w przypadku utraty lub zniszczenia przedmiotów osobistych, np. telefonu, tabletu, kluczy, zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w podróży; ochrona obejmuje również bagaż przewożony wewnątrz pojazdu oraz w bagażnikach zewnętrznych.

powrót do poprzedniej strony