Ubezpieczenia Komunikacyjne


Co ubezpieczasz?

 • pojazd
 • wyposażenie pojazdu
 • bagaż i bagażniki zewnętrzne
 • posiadane zniżki za przebieg ubezpieczenia
 • odpowiedzialność cywilną w związku z posiadaniem pojazdu (OC posiadacza pojazdu)
 • zdrowie i życie kierowcy i pasażerów (NNW KiP)
Od czego się ubezpieczasz?

 • Od utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu (Autocasco – AC)

  Ubezpieczenie obejmuje:

  • zderzenie pojazdów
  • uszkodzenie pojazdu, np. na skutek uderzenia w drzewo, krawężnik lub wjechania w dziurę/li>
  • uszkodzenie pojazdu przez zwierzęta/li>
  • pożar, w tym samozapłon, wybuch, zatopienie pojazdu/li>
  • uszkodzenie pojazdu w wyniki wandalizmu/li>
  • uszkodzenie pojazdu przez przewożony sprzęt sportowy/li>
  • kradzież części lub całego pojazdu/li>
 • Od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW KiP)

  Ubezpieczenie obejmuje:

  • uszczerbek na zdrowiu, np. złamanie ręki, skręcenie stawu, utratę wzroku
  • leczenie w szpitalu, badania, zabiegi ambulatoryjne i operacyjne
  • pokrycie kosztów zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych i przedmiotów ortopedycznych
  • śmierć kierowcy lub pasażerów pojazdu
  • czasową utratę zdolności do wykonywania pracy lub nauki
 • Od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC posiadacza pojazdu)
  • Ubezpieczenie obejmuje konsekwencje finansowe szkód w mieniu lub na osobie wyrządzonych przez kierowcę pojazdu

powrót do poprzedniej strony