Ubezpieczenia dla Firm


Co ubezpieczasz?

 • budynki i lokale
 • elementy wykończenia, np. wykładziny, powłoki malarskie, wewnętrzne: drzwi, okna, rolety
 • urządzenia techniczne, np. instalacje, baterie słoneczne, sieć wodno-kanalizacyjną lub grzewczą
 • wyposażenie, np. maszyny, przedmioty użytku domowego, meble, sprzęt RTV i AGD
 • rzeczy osobiste, np. odzież, biżuterię, zegarki, sprzęt: elektroniczny, komputerowy, sportowy, przedmioty należące do pracowników
 • dzieła sztuki, antyki, kolekcje, np. obrazy, grafiki, monety, znaczki pocztowe • architekturę posesji, np. ogrodzenie, altany, meble ogrodowe, wyposażenie placu zabaw
 • przedmioty ze szkła i kamienia, np. lustra, szyby kominkowe, szyby w ladach chłodniczych
 • środki obrotowe, np. półprodukty, surowce, towary nabyte w celu sprzedaży
 • mienie osób trzecich, np. przedmioty przechowywane lub przekazane do naprawy
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim, także za szkody spowodowane w związku z wykonywaną działalnością lub wykonywaniem określonych zawodów (OC)
 • zdrowie i życie (NNW)
Od czego ubezpieczasz?

 • Od ognia i zdarzeń losowych

  Ubezpieczenie obejmuje m. in.:

  • uszkodzenie mienia na skutek pożaru lub innego zdarzenia losowego, np. uderzenia pioruna lub huraganu • przepięcia bez względu na przyczynę, np. zwarcie w instalacji, nagły skok w sieci powodujący uszkodzenie sprzętu AGD lub RTV
  • stłuczenie lub pęknięcie, np. płyty kuchennej, szklanych elementów kuchenki mikrofalowej i okapu oraz szklanych elementów balkonów
  • rozmrożenie produktów przechowywanych w chłodniach
 • Od Kradzieży

  Ubezpieczenie obejmuje m. in.:

  • włamanie, jak również kradzież ubezpieczonych przedmiotów
  • kradzież elementów zewnętrznych budynku lub lokalu, np. rynien, kamer, baterii słonecznych, klimatyzatorów
  • zniszczenie, również przy próbie włamania, elementów zewnętrznych budynku lub lokalu
  • zniszczenie lub kradzież przedmiotów znajdujących się na terenie posesji, np. grilla, mebli ogrodowych, wyposażenia placu zabaw
  • wandalizm, w tym także graffiti
 • Od Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym i Zawodowym (OC) Ubezpieczenie obejmuje:

  Ubezpieczenie obejmuje m. in.:

  • OC zawodu, np. lekarza, zarządcy nieruchomości, architekta
  • OC działalności gospodarczej, które obejmuje odpowiedzialność za szkody wynikające np. z wprowadzenia produktu do obrotu – również wtedy, gdy szkoda dotyczy strat finansowych
  • OC posiadacza nieruchomości, które chroni w sytuacji spowodowania szkód związanych z użytkowaniem nieruchomości, np. przy zalaniu mieszkania sąsiada
  • OC w życiu prywatnym, które chroni w sytuacji wyrządzenia szkody innym osobom, np. podczas uprawiania sportów lub szkody wyrządzone przez dzieci
 • Od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

  Ubezpieczenie obejmuje:

  • uszczerbek na zdrowiu, np. złamanie ręki, skręcenie stawu, utratę wzroku
  • pokrycie kosztów zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych i przedmiotów ortopedycznych
  • śmierć
  • wypłatę renty w przypadku trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy
  • następstwa nieszczęśliwych wypadów powstałe w wyniku uprawiania sportu i wykonywania zawodu
 • Możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia o:

  Ubezpieczenie obejmuje m. in.:

  • wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu
  • uprawianie sportów podwyższonego ryzyka
  • wykonywanie zawodów podwyższonego ryzyka

powrót do poprzedniej strony